Medový den – Mladošovice

Vážení přátelé včelaři, návštěvní našich webových stránek dovolte, abych Vás v krátkosti informoval o průběhu 8.ročníku Medového dne , který se konal 21.srpna v Mladošovicích okr. České Budějovice.

Každoročně, přibližně ve stejnou dobu kalendářního roku se včelaři našeho spolku schází, aby oslavili svoji celoroční práci. Program letošních oslav byl celkem pestrý, jen to počasí nás trochu v dopoledních hodinách potrápilo, ale zároveň také prověřilo naší schopnost vyrovnat se s jeho nepřízní. Myslím, že jsme v tomto směru obstáli  ke spokojenosti návštěvníků. Manželky našich včelařů, ale i jejich příznici napekli sladké medové pečivo, které bylo potom nabídnuto k ochutnání a prodeji. Dobrá káva a něco k zakousnutí se už stalo tradicí při takovýchto setkáních. Samozřejmě nechyběli ani další výrobky ze včelích produktů jako med, medovina a škála především kosmetických produktů, počínaje šampony a konče nejrůznějšími krémy  a mastěmi.

Neodmysliteně k Medovému dni také patří program pro naše děti, včelí koutek, který je velmi oblíbený a tradičně jej vede Mgr. Nikol Hovorková.  Každoročně je zvoleno jiné téma, letos to bylo téma „Všude samá včela“. Děti jsou velmi spokojené, pokaždě si odnáší nějaký ten svůj výrobek domů. Letos to byly včelky v nejrůznějším provedení. Na děti myslíme také prodejem knih pro ně. Musím říci, že také už tradičně zveme na naše slavnosti spisovatele, přítele Jana Lebedu, který zde knihy prodává a na přání kupujících osobně autorsky podepisuje. Je to hezké, neboť jeho knihy jsou velmi pěkně  napsány a  je  o ně  vždy velký zájem. Kniha byla a je vždy hezký dárek.

Od 11,00 hodin byla v kostele sv. Bartoloměje sloužena mše svatá za včelaře, za jejich práci ve prospěch ostatních. Mši sloužil pan farář Páter Andrzej Ulrisz z nedalekých Borovan. Vzhledem k tomu, že má velmi blízko k polským přátelům včelařům, zmínil ve své rozpravě i velkého polského včelaře, faráře  Johanese Dzierzona a jeho přínos v poznávání zákonitostí života včel. Netradiční, ale velmi zajímavé, zvláště pro nevčelaře. Po skončení mše svaté, byl z kostela slavnostě přenesen spolkový prapor před budovu Obecního úřadu, kde se uskutečnil akt odhalení Pamětní desky k ukončení 2.sv. války v Mladošovicích. Zde se také shromáždili včelaři a návštěvníci slavnosti. Na samém začátku promluvil ke shromážděným předseda spolku ing. Miroslav Jelínek. Zdůraznil, že i když je to už 71 let od ukončení dosud nejtragičtější události, která lidstvo postihla, je třeba mít stále na paměti hrůzy války a za žádnou cenu nedopustit její opakování. A právě tato Pamětní deska by to měla připomínat zejména generacím budoucím. Poděkoval příteli Jiřímu Melicharovi – spolkovému kronikáři a jednomu ze dvou žijících pamětníků, jako autorovi textu a také grafického námětu. Poté bylo přikročeno ke jejímu odhalení, které společně učinili starosta obce pan Miroslav Leština spolu s ing. Miroslavem Jelínkem. Nato zazněla česká statní hymna. Slova se ujal starosta obce a poděkoval včelařům za tento záslužný čin. Tento fakt ve svém projevu potvrdil i přítel ing. Petr Stibor, jako čelní představitel Okresní organizace ČSV v Českých Budějovicích a zároveň člen předsednictva RV ČSV. Celý akt odhalení Pamětní desky završil Páter Andrzej Ulrisz jejím požehnáním. Poté byli včelaři a všichni Ti, kteří se zasloužili o průběh slavnosti pozváni předsedou spolku na slavnostní oběd do místního pohostinství. Zde připravil velmi vkusnou slavnostní tabuli přítel včelař Stěpán Hanzal. Za to mu patří náš velký dík. V průběhu oběda ještě jednou předseda spoku poděkoval Jiřímu Melicharovi za jeho velký přínos nejen pro včelaře, ale i pro celou obec. Děkujeme starostovi obce panu Miroslavu Leštinovi  za vytvoření podmínek umožňujících zrod Pamětní desky. Děkujeme kamenictví Memory za realizaci námětu.  Poděkování patří také příteli Pavlu Kučerovi a jeho manželce Jarušce Grosserové, paní Milušce Pernické. Bez jejich pomoci a osobního vkladu by nebylo možné takovouto slavnost vůbec uskutečnit. Děkuje hasičům z Petrovic za zapůjčení a postavení stanového přístřešku. Děkujem všem nejmenovaným, především našim manželkám, které  svým dílem přispěli ke zdárnému průběhu akce.

 

8.ročník Medového dne skončil

ať žije ročník 9.                                                                  Ten bude součástí oslav  650 let od založení obce Mladošovice

 

V Mladošovicích 23.srpna 2016                                   předseda spolku

ing. Miroslav Jelínek

 

Ambroziánské koštování medoviny v Mladošovicích 2014

Sedmého prosince si včelaři připomínají svátek sv. Ambrože – patrona a ochránce. Přátelé včelaři ze Včelařského spolku pro Mladošovice a okolí letos již počtvrté svůj svátek oslavili tentokrát ve spolupráci s Obecním úřadem v Mladošovicích.
Program oslavy byl koncipován tak, aby uspokojil co nejširší spektrum návštěvníků. Jak už samotný název akce napovídá, koštovala se především letošní medovina. K zakousnutí byly nabídnuty medové perníčky a kdo nemusí tolik sladké mohl ochutnat domácí zelňáčky vylepšené vepřovými škvarky. Podle výrazu v tvářích koštujících se dá celkem s jistotou říci, že jak medovinka, tak i zákusky velice chutnaly. Konečně to byl také cíl předchozího snažení paní Milušky Pernické, která vše s láskou a pečlivostí připravila a sama také nabídla. Samozřejmě, že nezůstalo jen u medoviny, návštěvníci měli možnost zakoupit si domů med, medovinu, propolisovou tinkturu a další výrobky ze včelích produktů. Hlavně o med byl velký zájem a tak se prodal všechen, který byl v nabídce. Prodávali se také ale i krásné adventní svícny, které vlastnoručně vyrobily sestry Vondrákovy, kde tradice včelařství a rukodělných prací má své hluboké kořeny. A ani ty se dlouho neohřály na stánku, velice rychle si našly místo k novým majitelům. Ke koupi byly také dekorativní výrobky z korálků s vánoční tématikou. Ty svými šikovnými rukami připravila paní Jiřina Strouhová z Kojákovic. Zrovna tak jako sestrám Vondrákovým, tak i paní Strouhové patří poděkování od našich včelařů.
A nebylo to jen o medovině a medu, prodávaly se také knihy určené především našim dětem od spisovatele a také včelaře, přítele Jana Lebedy z malé jihočeské obce Mláka. Pana Lebeda přijal naše pozvání, spolu s manželkou k nám přijeli a v Obecní knihovně se pak uskutečnil prodej knih a autogramiáda.
Je pravdou, že počasí nám příliš nepřálo, od samého začátku až do skončení slavnosti mrholilo, ale nic nám to neubralo na dobré náladě v čase adventu. Zvláště pak, když započal koncert hudebníků souboru „Žestědvěstě“ z nedalekých Českých Budějovic. Jedním slovem krásný umělecký zážitek, profesionální hudebníci – profesionální výkon. Vánoční koledy v jejich podání se lehce nesly od Obecního úřadu a přítomných posluchačů až do těch nejvzálenějších koutů vesnice. Účastníci koncertu jejich výkon také náležitě ocenili potleskem. V samotném závěru vystoupení hudebníků jim poděkoval předseda včelařského spolku přítel Miroslav Jelínek a starosta obce pan Miroslav Leština za jejich vystoupení a oba vyjádřili přání, aby se podobný koncert uskutčnil i v roce 2015.
Po koncertě pokračoval volně další program jehož vyvrcholením byla mše svatá. Pan farář P. Ivo Prokop, mimo jiné čestný člen našeho spolku se se svým doprovodem nejprve poklonil u sochy sv. Ambrože a poté byl za jeho asistence slavnostně přenesen spolkový prapor do kostela sv. Bartoloměje. Pan farář ve své promluvě zmínil sounáležitost včelího společenství, která je dobrým příkladem i pro nás prosté lidi. Požehnal našim včelám a včelařům úspěšný a klidný příští rok 2015.
A tak jsme už po čtvrté společně oslavili svátek sv. Ambrože našeho patrona a ochránce. Včelaři našeho spolku mu děkují za jeho ochranu a doufají, že jim bude nápomocen i časech následujících.
V samotném závěru chci poděkovat všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh Ambroziánského koštování medoviny, zekména pak příteli Štěpánu Hanzalovi a Milušce Pernické za jejich obětavou a nezištnou pomoc a práci, kterou odvedli. Děkuji také Obecnímu úřadu v Mladošovicích, starostovi panu Miroslavu Leštinovi a paní Haně Filásové za organizační pomoc hlavně s kompletním zajištěním již zmiňovaného koncertu. Děkuji příteli Janu Lebedovi za krásné knihy, které píše pro naše nejmenší. Děkuji za účast příteli ing. Petru Stiborovi členu Republikového výboru ČSV a přítelkyni Daně Ottové osvětové referentce OV ČSV v Českých Budějovicích. Velký dík patří panu faráři P. Ivo Prokopovi za vynikající spolupráci a za krásná slova věnovaná na adresu včel a včelařů. Konečně poděkování patří také všem těm, kteří si našli čas, cestu a navštívili naši oslavu. Snad mohu říci, že jsme své poslání a cíle společnými silami splnili.
Čtvrtý ročník Ambroziánského koštování skončil, ať žije ročník pátý

Ing. Miroslav Jelínek
předseda spolku