Plenární schůze OV ČSV

Zápis z jednání
Okresního výboru ČSV České Budějovice
Borek 11.října 2011

 

Účast: viz prezentační listina, přítomno 38 zástupců ZO
Řídící  schůze: př. ing. Josef Linhart
Návrhová komise:  př.ing. V.Kříž, ing. M.Jelínek, Liška

Program:
            1.Zahájení                                                                                                                                         2.Kontrola usnesení z posledního Plenárního zasedání
3.Zpráva o činnosti OV ČSV
4.Seminář na téma:„Organizační zabezpečení léčení včel se zvláštním zaměřením na varroázu a mor včelího plodu“
5.Vystoupení zástupce Krajské veterinární správy
6.Diskuse
7.Usnesení
8.Závěr
9.Výdej léčiva

K bodu 1.
Jednání schůze zahájil př.ing. Josef Linhart, přivítal přítomné a seznámil je s programem. Volba návrhové komise : zvoleni 38 hlasy: př. Kříž, Jelínek, Liška

K bodu 2.
Kontrolu Usnesení provedl př. Stibor. Př. Durčanský informoval přítomné o výsledcích šetření ve věci osamělých maringotek s tím, že spolu s přítelem Linhartem provedli šetření a nezjistlli nedostatky. Souběžně s tím provedla KVS samostatné šetření rovněž s negativním výsledkem.

K bodu 3.
Př. Josef Zimen informoval o úmrtí dvou včelařů př. Poncara a ing. Klímy. Jejich památka byla uctěna minutou ticha.
Dále přítomné seznámil s novým jednatelem OO, místo př. ing. Mikšátka, který je trvale pracovně zaneprázdněn, bude tuto funkci vykonávat př. Stanislav Pokorný.
Podzimní Hobby bude v pavilonu H. Zlevněné vstupenky za 30Kč jak pro členy, tak i pro rodinné příslušníky jsou k dispozici u př. Zimena a Stibora.
Apikogres – Argentina: celosvětově 40 až 50% úhyny včelstev v zimním období.Zatím se neví, co tento stav zapřičiňuje.
Připomínky jak malovčelařů, tak i profivčelařů k likvidaci včelstev v důsledku napadení morem včelího plodu
Jihočeští začínající včelaři  dostali od Jč. Kraje v rámci ČR  nejvyšší dotace.
Vyzvedl ZO Mladošovice, jako dobrý příklad propagace včelařství pro širší veřejnost a jejich dobrou spolupráci se strarosty obcí.
Ing. Stibor informoval o výsledcích jednání s Jihočeským krajem ve věci cen dotovaných titulů. Podrobnosti budou zveřejněny koncem roku na stránkách Jč. Kraje.

K bodu 5.
MVDr. Theodor Pokorný:
K  moru včelího plodu
Při posuzování je třeba brát v úvahu tři základní kriteria

 • přítomnost spor
 • nakrmení larvy
 • samočistící schopnost včel

V okrese Č.Bu. asi 20 nových záchytů moru včelího plodu. Prohlídky v oblasti Týna/Vltavou budou provedeny nejpozději na jaře 2012. Žádá, aby na stanovišti vždy bylo uvedeno registrační číslo chovatele.

K bodu 4.
př. Durčanský navázal na informace přednesené představitelem KVS České Budějovice MVDr. Pokorným, doplnil jeho informace a přednesl vlastní zkušenosti z prohlídek včelstev. Konstatoval, že objednané léčivo bylo vydáno podle požadavků zástupců ZO. Rezerva zůstala u př. Durčanského.


 Usnesení ze zasedání Okresního výboru ČSV České Budějovice
Borek  11.října 2011

 

Plenární schůze schvaluje:

 • výsledky kontroly Usnesení z posledního plenárního zasedání – 10.května 2011
 • zprávu předsedy př. Zimena o situaci a činnosti včelařů v rámci Okresní organizace včelařů České Budějovice
 • přednášku př. Durčanského a informace ke zdravotní situaci v okrese

Bere na vědomí:

 • informace přednesené MVDr. Theodorem Pokorným o situaci v oblasti moru včelího plodu v rámci okresu České Budějovice
 • informaci jednatele OO ČSV České Budějovice př. Stanislava Pokorného o nové doručovací adrese pro poštu
 • doporučení předsedy OV, aby bylo provedeno jarní celoplošné ošetření nátěrem plodu

Ukládá:

 • všem přítomným zástupcům ZO, aby zajistili přenos informací z dnešního jednání ke svým členům
 • výborům ZO zajistit podzimní a zimní léčení včelstev v souladu s metodikou KVS
 • předsednictvu OV včas informovat o dotacích na podporu včelařství  poskytovaných Jihočeským Krajským úřadem
 • výborům ZO, aby byly nápomocny k získávání nových prohlížitelů včelstev
 • výborům ZO dodržovat termíny stanovené a publikované v oběžnících RV ČSV
 • ZO, které dnes neobjednaly léčivo na jarní plošné ošetření nátěrem plodu, aby tak učinily  u př. Durčanského nejpozději do 31.1.2012

Schváleno jednomyslně.

Zapsal: Miroslav Jelínek