Plenární schůze OV ČSV

Zápis z jednání
Okresního výboru ČSV České Budějovice
Borek 11.října 2011

 

Účast: viz prezentační listina, přítomno 38 zástupců ZO
Řídící  schůze: př. ing. Josef Linhart
Návrhová komise:  př.ing. V.Kříž, ing. M.Jelínek, Liška

Program:
            1.Zahájení                                                                                                                                         2.Kontrola usnesení z posledního Plenárního zasedání
3.Zpráva o činnosti OV ČSV
4.Seminář na téma:„Organizační zabezpečení léčení včel se zvláštním zaměřením na varroázu a mor včelího plodu“
5.Vystoupení zástupce Krajské veterinární správy
6.Diskuse
7.Usnesení
8.Závěr
9.Výdej léčiva

K bodu 1.
Jednání schůze zahájil př.ing. Josef Linhart, přivítal přítomné a seznámil je s programem. Volba návrhové komise : zvoleni 38 hlasy: př. Kříž, Jelínek, Liška

K bodu 2.
Kontrolu Usnesení provedl př. Stibor. Př. Durčanský informoval přítomné o výsledcích šetření ve věci osamělých maringotek s tím, že spolu s přítelem Linhartem provedli šetření a nezjistlli nedostatky. Souběžně s tím provedla KVS samostatné šetření rovněž s negativním výsledkem.

K bodu 3.
Př. Josef Zimen informoval o úmrtí dvou včelařů př. Poncara a ing. Klímy. Jejich památka byla uctěna minutou ticha.
Dále přítomné seznámil s novým jednatelem OO, místo př. ing. Mikšátka, který je trvale pracovně zaneprázdněn, bude tuto funkci vykonávat př. Stanislav Pokorný.
Podzimní Hobby bude v pavilonu H. Zlevněné vstupenky za 30Kč jak pro členy, tak i pro rodinné příslušníky jsou k dispozici u př. Zimena a Stibora.
Apikogres – Argentina: celosvětově 40 až 50% úhyny včelstev v zimním období.Zatím se neví, co tento stav zapřičiňuje.
Připomínky jak malovčelařů, tak i profivčelařů k likvidaci včelstev v důsledku napadení morem včelího plodu
Jihočeští začínající včelaři  dostali od Jč. Kraje v rámci ČR  nejvyšší dotace.
Vyzvedl ZO Mladošovice, jako dobrý příklad propagace včelařství pro širší veřejnost a jejich dobrou spolupráci se strarosty obcí.
Ing. Stibor informoval o výsledcích jednání s Jihočeským krajem ve věci cen dotovaných titulů. Podrobnosti budou zveřejněny koncem roku na stránkách Jč. Kraje.

K bodu 5.
MVDr. Theodor Pokorný:
K  moru včelího plodu
Při posuzování je třeba brát v úvahu tři základní kriteria

 • přítomnost spor
 • nakrmení larvy
 • samočistící schopnost včel

V okrese Č.Bu. asi 20 nových záchytů moru včelího plodu. Prohlídky v oblasti Týna/Vltavou budou provedeny nejpozději na jaře 2012. Žádá, aby na stanovišti vždy bylo uvedeno registrační číslo chovatele.

K bodu 4.
př. Durčanský navázal na informace přednesené představitelem KVS České Budějovice MVDr. Pokorným, doplnil jeho informace a přednesl vlastní zkušenosti z prohlídek včelstev. Konstatoval, že objednané léčivo bylo vydáno podle požadavků zástupců ZO. Rezerva zůstala u př. Durčanského.


 Usnesení ze zasedání Okresního výboru ČSV České Budějovice
Borek  11.října 2011

 

Plenární schůze schvaluje:

 • výsledky kontroly Usnesení z posledního plenárního zasedání – 10.května 2011
 • zprávu předsedy př. Zimena o situaci a činnosti včelařů v rámci Okresní organizace včelařů České Budějovice
 • přednášku př. Durčanského a informace ke zdravotní situaci v okrese

Bere na vědomí:

 • informace přednesené MVDr. Theodorem Pokorným o situaci v oblasti moru včelího plodu v rámci okresu České Budějovice
 • informaci jednatele OO ČSV České Budějovice př. Stanislava Pokorného o nové doručovací adrese pro poštu
 • doporučení předsedy OV, aby bylo provedeno jarní celoplošné ošetření nátěrem plodu

Ukládá:

 • všem přítomným zástupcům ZO, aby zajistili přenos informací z dnešního jednání ke svým členům
 • výborům ZO zajistit podzimní a zimní léčení včelstev v souladu s metodikou KVS
 • předsednictvu OV včas informovat o dotacích na podporu včelařství  poskytovaných Jihočeským Krajským úřadem
 • výborům ZO, aby byly nápomocny k získávání nových prohlížitelů včelstev
 • výborům ZO dodržovat termíny stanovené a publikované v oběžnících RV ČSV
 • ZO, které dnes neobjednaly léčivo na jarní plošné ošetření nátěrem plodu, aby tak učinily  u př. Durčanského nejpozději do 31.1.2012

Schváleno jednomyslně.

Zapsal: Miroslav Jelínek

Plenární schůze OV ČSV

Borek 14.prosince 2010  od 15,00 hod.

Účast : viz prezentační listina
Řídící schůze : př. Ing. Josef Linhart

Program :

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti OV ČSV – př. Zimen
 3. Seminář na téma: Ekonomická a kontrolní činnost občanských sdružení působících v oblasti chovu včel 
 4. Informace k dotacím
 5. Zdravotní situace
 6. Diskuse a závěr

Seminář vedli učitelé včelařství a přednášející odborníci na uvedená témata.

Plenární schůze OV ČSV

Seminář „Organizační zabezpečení léčení včel se zvláštním zaměřením na varroázu a mor včelího plodu“, který se uskutečnil ve středu 13.10.2010 od 14.00 hod v restauraci na Borku.

Program semináře:

 1. zahájení
 2. kontrola usnesení z posledního plenárního zasedání OV ČSV
 3. zpráva o činnosti OV ČSV – př. Zimen
 4. seminář na téma „Organizační zabezpečení léčení včel se zvláštním zaměřením na varroázu a mor včelího plodu“ – př. Durčanský
 5. vystoupení zástupce Krajské veterinární správy
 6. zhodnocení sledování spadu roztoče varroa destructor v našem okrese – př. Linhart
 7. diskuse
 8. usnesení
 9. závěr
 10. výdej léčiva

Další informace:
Na semináři byly přijímány objednávky na přípravek M-1 pro jarní ošetření nátěrem plodu.

Zápis z jednání pléna OV ČSV České Budějovice

Účast : viz prezentační listina
Řízení schůze : př. Linhart
Návrhová komise : př. Kříž, Pávek, Jelínek

Př.  Linhart: monitoring –  zapojeno jen  27% ZO, což je velmi špatný výsledek (loni36%ZO)

MVDr. Pokorný:  ochr.pásmo Temelín – probíhá vyšetření měli ,10 včelstev=jeden vzorek ,15 včelstev= u kočování, 25včelsev= po 5-ti letech. Množství měli pro vyšetření asi 1 kávová lžička.
Vyzývá k opatrnosti na roje neznámého původu.
Každé podezření je třeba hlásit, nepodceňovat nebezpečí moru včelího plodu

Př. Stibor – roje neznámého původu je třeba podle vyhlášky likvidovat

Př.Durčanský:  Přednáška na téma: „Organizační zabezpečení léčení včel se zvláštním zaměřením na varroázu a mor včelího plodu“

Situace v oblasti moru včelího plodu na Českobudějovicku byla i v minulosti vážná, není třeba ale panikařit. Včelař svým přístupem k ošetřování včelstev může velmi napomoci tomu, aby mor nepropukl. Důležité je mít především kvalitní matky s dobrým čistícím pudem.

Př. Zimen : ohniska moru narůstají, nejhorší je bezsnůškové období. V rámci ČR je asi 380-390 ohnisek. Včelař by měl alespoň jednou měsíčně prohlédnout svá včelstva. Příhraniční oblasti s Rakouskem jsou z tohoto pohledu rizikové.
Země živitelka, Včelpo Obora – nebylo zastoupeno, pouze poslali vzorky výrobků.
Včelařská výstava –  obdobná jako v Ostravě, snaha udělat ji v Českých Budějovicích v rámci podzimní výstavy Hobby 2011
Vyjádřil poděkování všem, kteří se podíleli na  zdárném průběhu výstavy Země živitelka.

Stanovy – změny budou, viz webové stránky, Př.Sciskala – předkládá svůj návrh Stanov

Snaha, aby včelaře zastupoval pracovník ČSV, ne žádné zájmové skupiny, nebo jednotlivci
Zavčelení – 5,5včelstva na 1km2 v ČR,

Př.Padrta – informoval, že ZO Trhové Sviny provede na svoje náklady vyšetření na mor včelího plodu. Ve směsném vzorku nesmí být více jak 25 včelstev. Část finančních nákladů bude hradit ZO a část včelař. V tomto směru bylo jednáno Výzkumným ústavem včelařským v Dole u Libčic.

Př. Stibor – problém v 25-ti členném vzorku. Jak  lokalizovat místo nákazy, aby to mělo nějakou vypovídací hodnotu. Přiklání se k tomu, aby vyšetření bylo zadané KVS České Budějovice.

Př. Ambrož– počítat s tím, že si každý bude muset na vyšetření připlatit, množstevní slevy nebudou


Usnesení

Plenární zasedání OV České Budějovice:

 1. schvaluje :
  • Zprávu OV za upynulé období přednesenou př. Zimenem
 2. bere na vědomí:
  • informaci přednesenou MVDr. Pokorným  o zdravotní situaci včelstev v rámci okresu České Budějovice a plnění úkolů ve vymezených pásmech moru včelího plodu
  • informace přednesené v rámci přednášky př. Durčanským informaci přednesenou př. Linhartem o zapojení ZO do monitoringu  spadu roztoče Varroa destructor (zapojeno pouze 27% ZO)
  • informaci př. Padrty o  rozhodnutí  ZO Trhové Sviny  ve věci plošného vyšetřování vzorků na mor včelího plodu
 3. ukládá :  
  • přítomným funkcionářům projednat v rámci svých ZO možnost připojení se k výzvě ZO Trhové Sviny ve věci plošného vyšetřování  vzorků na mor včelího plodu a informovat své členy o ceně vyšetření  směsných vzorků (cena cca 440Kč za jeden vzorek)